Wat doen ze?

Logopedist

De logopedist verzorgt taal- en spraaktraining bij kinderen die dit nodig hebben. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de groepsleerkracht. De logopedist werkt met individuele kinderen, met kleine groepjes kinderen of verzorgt groepstrainingen.

Fysiotherapeut

De mogelijkheid wordt geboden dat kinderen tijdens de schooltijden fysiotherapie krijgen in een ruimte van de school. Bekostiging vindt plaats via uw eigen ziektekostenverzekering. De vergoeding van het aantal behandelingen verschilt per zorgverzekeraar. Sinds kort is er een mogelijkheid om ook gebruik te maken van een ergotherapeut. Ook hiervoor vindt de bekostiging plaats via de ziektekostenverzekering.

Psycholoog 

De psycholoog is een deskundige op het terrein van opvoeding en in het bijzonder bij kinderen die problemen hebben. Zij verricht, indien gewenst, onderzoeken bij kinderen, begeleidt en adviseert vooral groepsleerkrachten. De onderzoeken hebben tot doel meer inzicht te verkrijgen in de kenmerken en mogelijkheden van de leerlingen zodat een betere aanpak kan plaatsvinden. De meeste onderzoeken worden uitgevoerd door medewerkers van het expertisecentrum. De psycholoog is tevens verantwoordelijk voor de ondersteuningscoördinatie.

Schoolmaatschappelijk werkende

De schoolmaatschappelijk werkende legt zo nodig huisbezoeken af bij ouders van kinderen die worden geplaatst op onze school. Daarnaast zijn er desgewenst begeleidingsgesprekken met ouders over het omgaan met de kinderen thuis. De maatschappelijk werkende woont ook de vergadering van de Commissie van Begeleiding bij.

Jeugdarts

De jeugdarts ziet doorgaans om de drie jaar elk kind. In ieder geval wordt een leerling voor onderzoek uitgenodigd in het eerste jaar van plaatsing. Daarnaast heeft de schoolarts een adviserende taak richting school en ouders. De jeugdarts woont ook de vergadering van de Commissie van Begeleiding bij.

Stagiair(e)s

Binnen onze school zijn regelmatig stagiaires van diverse onderwijsinstellingen aan het werk. Zij werken altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht of het gediplomeerde personeelslid op het leergebied van de stagiaire.

 

Stagiaires kunnen afkomstig zijn van:
Pedagogische hogeschool
MBO/ROC/SUMMA
HBO pedagogiek, logopedie
Universiteit psychologie, orthopedagogiek