Zo ziet ons onderwijs eruit

De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. Het leerlingenaantal  bedraagt rond de 170 leerlingen.

Wat is speciaal?

Het speciale van de Van der Puttschool komt onder andere tot uiting in het volgende:

 • De groepsgrootte is gemiddeld 16 leerlingen.
 • Een meer individueel gerichte aanpak.
 • De wijze waarop de leer- en hulpmiddelen en de methoden worden ingezet, verschilt op diverse punten met die van het reguliere basisonderwijs.
 • Er wordt gebruik gemaakt van specifieke leer- en hulpmiddelen.
 • De school heeft onderwijsondersteunend personeel in dienst zoals een gedragswetenschapper, de logopediste, de conciërge, de administratief medewerkende, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners.
 • Er is de mogelijkheid om onder schooltijd fysiotherapie, ergotherapie en leesttraining te krijgen. Er zijn nauwe contacten met praktijken voor PM(k)T en speltherapie. Op het schoolterrein vindt naschoolse dagbehandeling plaats door TED/Amarant. In samenspraak met hen kunnen er ook onderwijszorgarrangementen op school geboden worden.
 • Hoewel we de ogen niet mogen sluiten voor de beperkingen van onze leerlingen, gaan we uit van de mogelijkheden die elk kind heeft.
 • Het kind staat centraal, niet de leerstof.
 • De groepsleerkrachten worden ondersteund door een zorgteam (interne begeleiders, gedragswetenschapper en directeur).

Een veilige school

De Van der Puttschool wil een veilige school zijn, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Hiervoor is een sociaal veiligheidsplan gemaakt. Op een veilige school zijn leerlingen niet bang voor andere kinderen en ook niet voor meesters en juffrouwen. Voor de kinderen zijn de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben gescheiden pauzes: onderbouw + middenbouw en bovenbouw.
 • Er lopen iedere pauze minimaal 3 personeelsleden met een geel hesje buiten.
 • Na schooltijd gaat de groepsleerkracht mee naar buiten en ziet toe op het vertrek van de kinderen met de taxi, met de fiets of met de ouder of met degene die het kind op haalt.
 • ’s Ochtends vanaf 08.30 uur hebben kinderen de gelegenheid om alvast naar binnen te gaan.
 • We leren kinderen dat zij erover moeten praten als er gepest wordt.
 • Als leerlingen of volwassenen bij anderen pesten constateren dan moet dit gemeld worden. “Klikken” mag dan!
 • De school beschikt over een pestprotocol.
 • Door het laten invullen van Zien! door de bovenbouwleerlingen monitoren wij het welbevinden van de leerlingen. In de middenbouw gebeurt dit door observaties en gesprekjes.
 • Er is een sociale veiligheidscoördinator aanwezig op school. Dit is Anne de Brouwer.

Schoolklimaat

Een kind komt pas optimaal tot leren als het zich thuis voelt op school. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen die zelfvertrouwen missen en/of motivatie- en concentratieproblemen hebben. Het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat heeft dan ook onze prioriteit. Een goed pedagogisch klimaat kan gekenmerkt worden door de woorden: vriendelijkheid, veiligheid en structuur. Als een kind zich eenmaal thuis gaat voelen zal het ook beter gaan leren en in sociaal-emotioneel opzicht kunnen groeien. Waar mogelijk, worden hierbij verantwoordelijkheden bij het kind zelf gelegd. Dit versterkt het zelfvertrouwen.