Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We zien de samenwerking met de ouders van onze leerlingen als vanzelfsprekend. Samenwerken om uw kind te helpen zich goed te ontwikkelen. Daar worden onze kinderen beter van! Daarom informeren we je niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van je kind. En dat doen we niet alleen tijdens de geplande ouderavonden. Wanneer we zorgen of vragen hebben, kun je van ons een uitnodiging verwachten om het daarover te hebben. Wij van onze kant stellen het ook zeer op prijs als jullie ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Wij houden op diverse manieren contact met jullie:

  Informatieavond
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Op deze avond maken de ouders kennis met de leerkracht en wordt het onderwijsprogramma toegelicht. Tevens hoor je alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

  Oudergesprek en ontwikkelgesprekken
  In oktober/november is er een oudergesprek waarin vooral het welbevinden centraal staat. In januari/februari en juni/juli zijn er ontwikkelingsgesprekken naar aanleiding van gemaakte vorderingen.

  Kijkavond
  Twee maal per jaar is er een kijkavond. De ouders worden dan in de gelegenheid gesteld met hun kind en eventuele broertjes en/of zusjes naar werkjes te komen kijken. Andere belangstellenden zijn ook welkom.

  Nieuwsbrief
  Ouders worden op de hoogte gehouden van allerlei schoolbetreffende zaken via de nieuwsbrief. Deze wordt 1x in de 3 weken digitaal verzonden.

 • Interne contactpersoon

  Onze interne contactpersoon – Erica van Seggelen –  geeft je graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

  Wat doet de interne contactpersoon?

  • luisteren naar de klacht;
  • informatie geven over de klachtenprocedure;
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • contact houden met de leerling/ouders.

  Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

 • Medezeggenschapsraad

  Op elke school is er een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als doel ouders en leerkrachten medezeggenschap te geven. Dit kan gaan over personeelsbeleid, het schoolplan, de schoolgids, financiën, enz.

  In de MR praten leerkrachten en ouders 6x per jaar over allerlei zaken die de school betreffen. Ook de directeur is aanwezig om de MR te informeren en (schoolse) zaken toe te lichten. De MR heeft instemmings- of adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. In het reglement van de MR is aangegeven voor welke kwesties de MR advies of instemmingsrecht heeft. De leden van de MR worden eens per twee jaar gekozen. De oudergeleding is door de ouders gekozen. De vergaderdata worden vermeld op de kalender.

  Daarnaast heeft de “Eenbes” een GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Namens onze school vertegenwoordigt Wies Rienmeijer de GMR. De taak van de GMR is het behartigen van alle schooloverstijgende zaken binnen de stichting zoals het vakantierooster, bestuursformatieplan, het personeelsbeleidsplan, etc.

  De MR komt per schooljaar zo’n 6 keer bij elkaar. De vergaderingen van de MR beginnen om 19.00 uur en zijn openbaar. Graag vooraf melden als je een vergadering wilt bijwonen, mrvdputt@eenbes.nl

   

  Onze leden
  Namens de school:

  Voorzitter:                 Marieke Kessels
  Lid:                             André Kuijten (SVB)

  Namens de ouders:
  Lid:                             Perry van der Wiel                                       Marco Steinman

 • Oudervereniging

  Wat is een oudervereniging?
  De oudervereniging (OV) is een vertegenwoordiging van ouders van de Van der Puttschool en kent een dagelijks bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

  De OV stelt zich onderstaande punten ten doel:

  • Positief reageren op signalen vanuit de ouders van de leerlingen en deze
   bespreekbaar maken.
  • Werken aan een goede communicatie met het schoolteam en de Medezeggenschapsraad (MR).
  • Bijdrage leveren aan verschillende activiteiten op school in organisatie en uitvoering.

  Wat doet de oudervereniging?
  De OV helpt het schoolteam mee bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten. Denk hierbij aan een aantal activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Van der Puttdag, sportdag, schoolreisje en kledinginzamelingsactie. De OV vergadert 6 keer per jaar.

  Deze vergaderingen zijn openbaar en worden ook bijgewoond door een teamlid en een directielid. De vergaderdata worden bekend gemaakt in de Nieuwsbrief.

  Onze werkwijze:
  In de OV hebben de leden zich verdeeld over de verschillende werkgroepen. Zij werken hierin samen met de leerkrachten. Bij iedere activiteit maken de werkgroepen gebruik van ouders die zich in het begin van het schooljaar hebben opgegeven voor hand- en spandiensten. In dat geval ben je geen vast lid van een werkgroep, maar ben je wel actief bij die activiteit(en) die je interesse heeft/hebben.

  Samenstelling Oudervereniging:
  Voorzitter
  Secretaris
  Penningmeester

  Oproep voor nieuwe leden:
  Uiteraard zijn nieuwe leden altijd welkom.
  Als je je actief in zou willen zetten voor onze school zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Lid worden van de OV. Je bent dan actief binnen een van de bestaande werkgroepen en binnen de vergaderingen van de OV en de werkgroepen.
  2. Hulpouder worden, waarbij je naar keuze hand- en spandiensten kunt verrichten bij één of meerdere activiteiten.

  Kledingcontainer
  Op ons schoolplein staat naast de grote poort een groene kledingcontainer. Deze container wordt regelmatig geleegd en de opbrengst hiervan komt ten goede aan de Oudervereniging. Per jaar is dit een bedrag tussen de 200 en 300 euro en ieder jaar zorgt de Oudervereniging voor een goede bestemming voor deze extra inkomsten. Mocht je thuis dus overbodige kleding (inclusief schoenen) hebben en je wilt het een tweede leven geven, neem het dan alstublieft mee in een dichtgebonden zak en stop deze in onze kledingcontainer op ons schoolplein. Wij danken je voor je medewerking en mocht je hierover verder nog vragen hebben, neem dan contact op met onze penningmeester.

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden en pauze

  Schooltijden
  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 15:00 uur. Woensdag en vrijdag van  8.30 tot 12.45 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze  als tussen de middag spelen de groepen buiten en wordt er door meerdere leerkrachten gesurveilleerd.

  Gym
  Aan het begin van het schooljaar krijg je het gymrooster uitgereikt. We verzoeken je de gymtijden op de schoolkalender te noteren zodat je kind zelf in de gaten kan houden wanneer de gymkleding moet worden meegebracht.

  Gymkleding: shirt, sportbroek, aparte gymschoenen en handdoek. De kinderen mogen na de gymles douchen. Aanbevolen wordt om in de doucheruimte badslippers te dragen.

  Gymrooster

  GYMROOSTER 2023-2024
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
  08.45 uur – 09.30 uur BBA SVA BBC
  09.30 uur – 10.15uur BBB SVB BBD BBA
  10.15 uur – 11.00uur MBB MBC MBA MBD BBB
  11.00 uur – 11.45 uur  OB  OB
  11.45 uur – 12.30 uur MBC
  11.20 uur – 12.20 uur OB OB OB
  12.15 uur – 13.00 uur MBD
  13.00 uur – 13.45 uur BBC MBA SVA
  13.45 uur – 14.30 uur BBD MBB SVB
 • Vakanties

   

   

  Vakantierooster 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 05 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  2e Paasdag 01 april 2024
  Koningsdag 27 april 2024 (valt in de meivakantie)
  Meivakantie 22 april t/m 03 mei 2024
  Hemelvaartsdagen 09 en 10 mei 2024
  2e Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 08 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Vakantierooster 2024-2025

  Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 03 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 03 t/m 07 maart 2025
  Tweede Paasdag 21 april 2025 (valt in meivakantie)
  Koningsdag 26 april 2025 (valt in meivakantie)
  Meivakantie 21 april t/m 02 mei 2025
  Bevrijdingsdag 05 mei 2025
  Hemelvaart 29 + 30 mei 2025
  Tweede Pinksterdag 09 juni 2025
  Zomervakantie 07 juli t/m 15 augustus 2025

   

   

 • Studiedagen

  Studiedagen 2023-2024

  11 september 2023
  16 + 17 november 2023
  12 januari 2024 (alleen SVA+SVB)
  17 januari 2024
  02 april 2024
  05 juni 2024 (alle groepen, behalve SVA + SVB)
  05 juli 2024

   

  Studiedagen 2024-2025

  07 oktober 2024
  14 november 2024
  06 december 2024
  10 januari 2025 (alleen schoolverlaters)
  15 januari
  10 maart
  10 juni (alle groepen, behalve schoolverlaters)
  04 juli

   

   

   

Downloads