Kwaliteit

Op de Van der Puttschool  werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2013. Leerlingen geven onze school een 8,4 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2013 2011
Medewerkers geven een: 7,8 7,5
Ouders geven een:  7,5 7,1
Leerlingen geven een:  8,4 7,7

 

De ‘management letter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2012-2013 2011-2012 2010-2011
Aantal schoolverlaters  37    
ZMOK (VSO) 3 = 8%    
Praktijkonderwijs 4 = 11%    

VMBO (BBL/LWOO)

(waarvan leerlingen met een vangnetconstructie)

24 = 65%    
VMBO-K (met LWOO) 3 = 8%    
VMBO-T 2 = 5%    
HAVO 1 = 3%    

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

Vanwege de complexiteit van de problemen van onze leerlingen vindt een voortdurende bezinning plaats om de aan ons toevertrouwde leerlingen zo goed mogelijk te kunnen opvangen.

  • Voor iedere leerling is er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dat betekent dat we een uitspraak doen m.b.t. de uitstroommogelijkheden van onze leerlingen. Dit wordt met alle ouders besproken. De instructie- en ondersteuningsbehoeftes verfijnen, blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt.
  • Het werken met de leerarrangementen op 1F- en 1S-niveau als uitstroomniveau en het werken met de Praktijklijn zal nog verder uitgewerkt worden.
  • In het kader van Passend Onderwijs zullen we bezig gaan met tijdelijke arrangementen. Vanuit de triade: ouders, school van herkomst en SBO zullen we deze op maat gaan maken. Het werken hiermee behoeft de nodige ondersteuning en begeleiding. 
  • Kwaliteitsinstrumenten worden ingezet en beschreven om het niveau van ons onderwijs te bewaken. De zorgcoördinator en interne begeleiders gaan door middel van klassenbezoeken het onderwijsproces in de groep volgen en de kwaliteit bewaken. Verbeterpunten worden in het team besproken.
  • In ons huidige leerlingvolgsysteem is ook een component op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling opgenomen. Afgelopen schooljaar hebben we de nieuwe methode “Goed Gedaan” verder geïmplementeerd. Komend schooljaar zullen we gaan kijken hoe we deze methode nog meer kunnen gaan gebruiken bij het verder ontwikkelen van de sociaal- emotionele vaardigheden voor de kinderen op individueel niveau.
  • De ICT-ambassadeur heeft als taak de invoering van ICT-programma’s te begeleiden zodat de computer veelvuldig wordt gebruikt voor extra trainingsmomenten van de leerstof.
  • Alle Eenbesscholen richten zich op opbrengstgericht werken. Ook wij hebben veel aandacht voor dit project en wij richten ons het komend schooljaar op betere afstemming van het lesaanbod n.a.v. de trendanalyses. Daarnaast zullen we bekijken hoe we deze analyses jaarlijks op een verantwoorde manier kunnen laten terugkomen.
  • We zijn begonnen aan een update van onze website. In september 2015 komt deze online.
  • Afgelopen schooljaar hebben we de nieuwe taalmethode ‘Taal op Maat’ aangeschaft en geïmplementeerd. Dit schooljaar zullen we hiermee verder gaan.
  • Het werken met Denkbeelden stond dit jaar centraal . Hiermee zijn het team en de leerlingen enthousiast aan de gang geweest. Dit schooljaar wordt dit verder gecontinueerd.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.