Leerlingenzorg voor schoolverlaters

Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen wordt op basis van het ontwikkelingsperspectief steeds met ouders besproken wat het mogelijke uitstroomniveau zal zijn. Aan het eind van het voorschoolverlatersjaar wordt er in het rapportgesprek met ouders verder doorgepraat over het vervolgonderwijs en wordt het voorlopige advies gegeven.

 

In het laatste schooljaar nemen de leerlingen deel aan het schoolverlatersonderzoek bestaande uit een intelligentieonderzoek en sociaal-emotionele vragenlijst(en). Dit onderzoek is bedoeld om nog meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van het kind in verband met de te maken keuze voor het voortgezet onderwijs. Het onderzoek mondt uit in een definitief advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies wordt in januari met de leerling en de ouders besproken.

 

Dit schooljaar zullen we bekijken of het wenselijk is dat we meegaan doen aan de eindtoets voor het basisonderwijs (nog niet verplicht voor SBO).

 

De overstap naar het voortgezet onderwijs

Onze leerlingen gaan doorgaans naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:

a.  het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) met daarin
     vaak leerwegondersteuning (LWOO).
b.  Praktijkonderwijs (PrO).


De voor-schoolverlaters krijgen in het voorlaatste jaar een voorlopig advies ten behoeve van het vervolgonderwijs. Dit vroege tijdstip is noodzakelijk omdat sommige scholen voor voortgezet onderwijs al in september/oktober willen weten hoeveel leerlingen ze mogen verwachten. In het laatste jaar vindt het eindonderzoek plaats waarna een definitief advies volgt. Het zorgteam wordt nauw betrokken bij de advisering.